Cele fundacji

 1. działalność społecznie użyteczna poprzez realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, medycyny,  
 2. kształcenie, wspomaganie w rozwoju zawodowym, kulturalnym, intelektualnym, etycznym,
 3. wspieranie najuboższych, w tym studentów oraz absolwentów uczelni niepublicznych i publicznych,
 4. aktywizacja zawodowa, w tym studentów i absolwentów uczelni niepublicznych i publicznych,        
 5. propagowanie zachowań etycznych, w tym w działalności medycznej i profilaktyki zdrowotnej,       
 6. integrowanie środowisk medycznych przestrzegających wysokich standardów etycznych,
 7. propagowanie wiedzy prozdrowotnej, jej związków z państwem i strukturą społeczną,         
 8. zmniejszanie bezrobocia, w tym wśród studentów i absolwentów uczelni publicznych i niepublicznych,       
 9. integracja środowisk studenckich ze środowiskiem absolwentów,        
 10. wspieranie studiów nad prawem medycznym, profilaktyką prozdrowotną i rolą państwa w zachowaniach prozdrowotnych,       
 11. zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki medycznej,     
 12. działania mające na celu poprawę jakości opieki medycznej,     
 13. działania mające na celu poprawę diagnostyki medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej        
 14. promowanie znajomości kultury, tradycji, etycznych fundamentów działania organów władzy w szczególności samorządowej i życia gospodarczego w nowoczesnym państwie demokratycznym,         
 15. promowanie i modernizacja działań samorządowych oraz wsparcia sektora medycznego w rozwój lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, naukowych oraz prozdrowotnych, 
 16. wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, w tym wśród osób poniżej 30 (trzydziestego) roku życia, głównie na terenach wiejskich i małych miast,           
 17. wspieranie procesów jednoczenia środowisk biznesowych, naukowych oraz samorządowych zgodnych z tradycją i etycznymi korzeniami kultury europejskiej, wprowadzających w medycynie nowoczesne standardy i zasady postępowania, i rozwiązania,
 18. świadczenie pomocy dla przedsiębiorców i instytucji pozarządowych realizujących cele zbieżne z celami fundacji,           
 19. wspieranie najuboższych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny, ortopedyczny, środki pomocnicze,  
 20. wspieranie najuboższych w zakresie łamania barier komunikacyjnych, architektonicznych,
 21. kształcenie, wspomaganie w rozwoju zawodowym, kulturalnym, intelektualnym, etycznym,
 22. propagowanie zachowań etycznych, w tym w działalności gospodarczej,       
 23. integrowanie środowisk samorządowych i gospodarczych przestrzegających wysokich standardów etycznych,           
 24. propagowanie wiedzy o gospodarce wolnorynkowej, jej związków z państwem i strukturą społeczną,        
 25. opracowywanie standardów, rekomendacji i zasad postępowania w medycynie,        26) inicjowanie, projektowanie, prowadzenie badań naukowych oraz tworzenie publikacji naukowych w dziedzinie medycyny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, w tym publicznej,      
 2. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 
 3. pełnienie roli inwestora, inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji i projektów związanych z zakresem działania Fundacji,     
 4. organizowanie kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięć nauki,   
 5. wspieranie i finansowanie projektów, wdrożeń i rozwiązań innowacyjnych,     
 6. współpracę  z samorządami terytorialnymi,        
 7. wspieranie działalności placówek i programów naukowych, finansowanie stypendiów dla pracowników naukowych i studentów,       
 8. organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, szkoleń, wystaw, targów i konkursów,    
 9. organizowanie działalności eksperckiej i doradczej w zakresie objętym celami Fundacji,          
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz zasobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji,         
 11. realizacja i współrealizacja inwestycji oraz przedsięwzięć  gospodarczych służących celom Fundacji, upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie wymiany informacji z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji i zarządzania w zakresie objętym celami Fundacji,    
 12. organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym (spotkania, wykłady, szkolenia, seminaria, zloty, odczyty, plenery, wystawy, koncerty, przedstawienia itp.),  
 13. współpracę z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanych tą problematyką oraz polskimi instytucjami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji,   
 14. promocję i organizację wolontariatu,      
 15. wspieranie i propagowanie inicjatyw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych zbieżnych z celami Fundacji,           
 16. realizację własnych projektów,    
 17. prowadzenie kampanii społecznych,       
 18. inicjowanie, wspieranie przygotowania i realizacji projektów, akcji i kampanii społecznych, realizowanych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców w zakresie celów statutowych Fundacji, 
 19. podejmowanie na zasadach partnerstwa, wspólnych inicjatyw z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, innymi organizacjami i instytucjami, służących statutowym celom, w tym również zakładanie klastrów, jak również możliwość samodzielnego lub wspólnego z innymi podmiotami, powoływania nowych fundacji lub stowarzyszeń, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji, 
 20. rozwój różnorodnych form komunikacji społecznej, w tym innowacyjnych produktów i usług,         
 21. samodzielne pozyskiwanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu pomocy finansowej i niefinansowej z różnych źródeł, w tym w szczególności z Funduszy Unii Europejskiej, jaki i z innych źródeł prywatnych i publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 22. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji,    
 23. animowanie konsultacji społecznych między administracją publiczną, a partnerami społecznymi,      
 24. popularyzowanie i propagowanie metod i technik współpracy oraz efektów programów prospołecznych realizowanych, współorganizowanych i inicjowanych przez Fundację, a także inne organizacje pozarządowe, administrację publiczną oraz przedsiębiorców, w szczególności na zasadzie partnerstwa,
 25. otwieranie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych,           
 26. tworzenie analiz opracowań statystycznych, raportów i publikacji naukowych.